Optisk sortering

OptiBag systemet er en fuldautomatisk optisk sorteringsproces til kildesorteret organisk dagrenovation sorteret i forskellig farvede affaldsposer.

Sådan fungerer det

Husholdninger og andre brugere f.eks. restauranter, dagligvarehandelen og servicesektoren forsynes med de valgte farvede affaldsposer.

Hver farve markerer én affaldsfraktion, f.eks. grøn for organisk, rød for papir, gul for papemballager, blå for plast, orange for restaffald, etc. etc.

Alle de farvede plastposer kastes i samme nedfaldsskakt/container - eller beholder. Efterfølgende indsamles fraktionerne med sædvanlig renovationsbil og bringes til et optibaganlæg.

På anlægget tippes fraktionerne ned i en modtagesilo og løftes herfra til et transportbånd. Så langt er der ikke foretaget sortering af de farvede affaldsposer.

På transportbåndet sorteres poserne automatisk ved hjælp af kamerateknik, der spotter farven på hver enkelt pose.

Den nu registrerede pose ledes via båndet frem til en mekanisk spade, der skubber posen ned til et underliggende bånd for den relevante farve og videre til efterfølgende transport/behandling på genbrugsvirksomheder, biogasanlæg, forbrændingsanlæg m.fl.

Fordele

  • Mindre opsamlingsplads og forenklet logistik i hele forløbet
  • Alle affaldsposerne håndteres i samme nedfaldsskakt, container eller beholder og reducerer arealbehovet/bygninger til genbrugsmaterialer og affald
  • Behovet for transport/indsamling reduceres til et minimum, da alle fraktioner hentes på én gang. Det betyder mindre udslip af CO²
  • Sidst, men ikke mindst – sortering sker på stedet og ikke på en genbrugsstation. Erfaringer viser, at det enkle og tilgængelighed fremmer lysten til at sortere og sikre større medvirken fra brugerne.

 

Envac Optibag AB, et fuldt ejet datterselskab til Envac AB, har senest leveret et stort optisk sorteringsanlæg til Oslo Kommune, og betjener nu flere end 3 mio. brugere i Skandinavien.

Se flere detaljer om Envac Optibag AB på www.optibag.se